فهرست بستن

دسته: کپسول

کپسول سفالکسین ۵۰۰ تهران شیمی Cefalexin Capsule 500 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : سفالکسین ۵۰۰ موارد مصرف کپسول سفالکسین ۵۰۰…

کپسول سفالکسین ۲۵۰ تهران شیمی Cefalexin Capsule 250 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : سفالکسین ۲۵۰ موارد مصرف کپسول سفالکسین ۲۵۰…

کپسول داتیسین ۳۰۰ تهران شیمی Datisin Capsule 300 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : کلیندامایسین ۳۰۰ موارد مصرف کپسول داتیسین ۳۰۰…

کپسول داتیسین ۱۵۰ تهران شیمی Datisin Capsule 150 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : کلیندامایسین ۱۵۰ موارد مصرف کپسول داتیسین ۱۵۰…

کپسول آموکسی سیلین ۵۰۰ تهران شیمی Amoxicillin Capsule 500 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : آموکسی سیلین ۵۰۰ موارد مصرف کپسول آموکسی…

کپسول آموکسی سیلین ۲۵۰ تهران شیمی Amoxicillin Capsule 250 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : آموکسی سیلین ۲۵۰ موارد مصرف کپسول آموکسی…

کپسول آزیروسین ۵۰۰ تهران شیمی Azirosin Capsule 500 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : آزیترومایسین ۵۰۰ موارد مصرف کپسول آزیروسین ۵۰۰…

کپسول آزیروسین ۲۵۰ تهران شیمی Azirosin Capsule 250 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : آزیترومایسین ۲۵۰ موارد مصرف کپسول آزیروسین ۲۵۰…