فهرست بستن

دسته: پودر

پودر اریتروماکس ۲۰۰ تهران شیمی Erythromax Powder 200 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : اریترومایسین ۲۰۰ موارد مصرف پودر اریتروماکس ۲۰۰…

پودر آموکسی سیلین ۲۵۰ تهران شیمی Amoxicillin Powder 250 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : آموکسی سیلین ۲۵۰ موارد مصرف پودر آموکسی…

پودر آموکسی سیلین ۱۲۵ تهران شیمی Amoxicillin Powder 125 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : آموکسی سیلین ۱۲۵ موارد مصرف پودر آموکسی…

پودر آزیروسین ۲۰۰ تهران شیمی Azirosin Powder 200 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : آزیترومایسین ۲۰۰ موارد مصرف پودر آزیروسین ۲۰۰…