فهرست بستن

دسته: محلول

محلول تاوالوسین تهران شیمی Tavalocin Solution Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : لووفلوکساسین موارد مصرف محلول تاوالوسین تهران شیمی…

محلول اگزوفلوکان تهران شیمی Exophlucan Solution Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : فلوکونازول موارد مصرف محلول اگزوفلوکان تهران شیمی…