فهرست بستن

دسته: قرص

قرص کلاریسین ۵۰۰ تهران شیمی Claricin Tablet 500 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : کلاریترومایسین ۵۰۰ موارد مصرف قرص کلاریسین ۵۰۰…

قرص کلاریسین ۲۵۰ تهران شیمی Claricin Tablet 250 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : کلاریترومایسین ۲۵۰ موارد مصرف قرص کلاریسین ۲۵۰…

قرص تاوالوسین ۷۵۰ تهران شیمی Tavalocin Tablet 750 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : لووفلوکساسین ۷۵۰ موارد مصرف قرص تاوالوسین ۷۵۰…

قرص تاوالوسین ۵۰۰ تهران شیمی Tavalocin Tablet 500 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : لووفلوکساسین ۵۰۰ موارد مصرف قرص تاوالوسین ۵۰۰ تهران…

قرص اریتروماکس ۴۰۰ تهران شیمی Erythromax Tablet 400 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : اریترومایسین ۴۰۰ موارد مصرف قرص اریتروماکس ۴۰۰…

قرص اریتروماکس ۲۰۰ تهران شیمی Erythromax Tablet 200 Tehran Chemie

توجه نمایید که موارد مصرف ، مقدار مصرف و نحوه مصرف در حیطه تخصص پزشک می باشد اما به طور معمول می توان به موارد زیر اشاره کرد : نام رایج دارویی : اریترومایسین ۲۰۰ موارد مصرف قرص اریتروماکس ۲۰۰…