فهرست بستن

موارد مصرف ژل ایرال وکس گل دارو :

برطرف کننده التهاب و خون ريزی ‌لثه، آفتوز

قیمت برای مصرف کننده :
10300 تومان

شکل دارویی :
ژل ۱۵ گرمی.

دستور مصرف :

روزی سه بار بمقدار کم روی لثه ماليده شود.

اجزا فرآورده :

هرگرم ژل يا هرميلی ليتر از محلول محـتوی ۱۷۰ ميلی گرم عصاره خشک ريوند و۱۰ ميلی گرم اسيد ساليسيک می باشد.

مواد موثره :

مواد موثره ريوند عبارتنداز : آنتراگليکوزيدهای الوامودين ، امودين ، کريزوفانول ، گليکوزيدهای ديـانتـرون ، رئين ( سنـوزيـد A,B ) و امـلاح اگـزالاتـه آنـها ، هتروديانترون ها شامل پالميدين A,B,C وآنتراکينون های آزاد مانند رئين. ريوند افزون براين دارای مقادير قابل توجهی تانن ( گلوکوگالين واسيد گاليک ) می باشد.

استاندارد شده :

برحسب۴/۶- ۳/۴ ميليگرم رئين .

عوارض جانبی:

مصرف‌بيش از‌حد آن‌ممکن است‌موجب تحريک مخاط لثه ودهان شود.

موارد احتياط ومنع مصرف:

در افراد حسـاس به داروهای گياهی مصـرف آن‌توصيه نمی شود.

مکانیسم اثر و آثار فارماکولوژیک :

 گليکوزيدهای آنتراکينون و تانن واسيدساليسيک موجود دراين فرآورده با پروتئينهای موجوددرمخاط وسلولهای اپی تليال غشاء های مخاطی واکنش ميدهد. در نتيجه مخاط بطورمحکم تری بهم چسبيده ونفوذ پذيری سلولهاکم ميشود.

اين فرآيند به قابض شدن(Astringency)معروف است وموجب محافظت لايه بيرونی مخاط لثه ها درمقابل ميکروبـها وموادشيميائی محرک ميشود.

همچنين ترشحات غشاء مخاطی دهان راکاهش ميدهد.ايرالوکس مانع رشدباکتريهای استافيلوکوک طلائی، استرپتوکوک،نيسريا،پروتئوس و کانديــــدا البيــــکانس می شود.

تاننهای موجود درژل ومحلول ايرالوکس خون ريزی لثه ها را بند می آورد. اين اثر درنتيجه انقباض عروق موضعی می باشد.

افزون براين اثرات ضدميکروبی وضد قارچی تانن موجود در فرآورده موجب جــــــلوگيری از عفونتهای ميکروبی وقارچی درنسج آسيب ديده لثه می شود.

Posted in ژل،گل دارو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
26 − 16 =