فهرست بستن

موارد مصرف قرص پروستادین دینه ایران :

درمان علامتی بزرگی خوش خیم غده پروستات مرحله I و II

اختلالات ادراری ناشی از بزرگی خوش خیم پروستات

قیمت برای مصرف کننده :

14000 تومان

شکل دارویی :

۵۰ عدد قرص ۷۰۰ میلی گرم

دستور مصرف :

روزانه ۲ بار (صبـح و عصـر) هـر بار ۱ قرص، همـراه ۱ لیـوان آب مصـرف ایـن قـرص محدودیـت زمانـی ندارد.

اجزا فرآورده :

هر قرص حاوی ۱۶۰ میلی گرم عصاره استاندارد میوه نخـل اره ای (Saw palmetto) با 90درصـد مــواد لیپوفیـل (شـامـل اسیدهای چرب و استرول ها) و ۱۲۰ میلـی گـرم عصـاره استاندارد ریشـه گـزنـه (Stinging nettle) می باشـد. این قرص بر مبنـای ۱۴۴ میلی گرم عصاره لیپوفیل استاندارد شده است.

موارد منع مصرف :

در بیماران مبـتلا به بزرگی خوش خیـم پروسـتات پیشرفته با احتباس ادراری شدید، منع مصرف دارد.

عوارض جانبی :

این دارو به خوبـی تحمل مـی شود ولـی گاهـی مشـکلات گوارشـی و به صـورت نادر واکنـش های آلرژیک (کهیر و خارش) دیده شده است.

تداخلات دارویی :

در مصرف همزمان با وارفارین احتیاط شود. در صورت نیاز به مصرف مکمل آهن دار، یک تا دو ساعت فاصله توصیه می گردد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی : 

مصرف این قرص در زنان فقط میتواند در موارد ریزش موی آندروژنیک باشد;که در این مورد ،در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف دارد.

نکات قابل توجه :

در صـورت وجـود حسـاسیت به ریشـه گزنه و میوه نخل اره ای، دارو نباید مصرف شود. به دلیل اثرات آنتی آندروژنیک، استروژنیک و آنتی استروژنیـک در صـورت ابتـلا به سـرطان های وابسـته به هورمون با احتیاط مصرف شود. همچنین به دلیـل اثرات مهاری عصاره نخل اره ای بر گیرنده های آلفا -آدرنرژیـک، آندروژنیک و اسـتروژنیک، در مصـرف همـزمان با هـورمـون ها، داروهای شبه هورمونی و داروهای آدرنرژیک احتیاط شود.

مکانیسم اثر و آثار فارماکولوژیک :

بزرگ شـدن خـوش خیـم غده پروسـتات (BPH) شایع ترین اختلال پروسـتات در مردان می باشد که با افزایش سن ارتباط مستقیم دارد. بزرگـی خـوش خیـم پروستات شـاید یک روند نرمال با افزایش سن در مردان باشد که به علـت تغییـرات در تعادل هورمـونی و رشد سلولی ایجاد می شود. بـدیـن صـورت که در مـردان به تدریـج با افزایـش سـن، فعـالیـت آنزیـم 5 -آلفا ردوکتاز کـه عامــل اصلـی تبدیـل تســتوسـترون به دی هیـدرو تستـوسـترون می باشد افزایش یافته و این هورمون محرک تکثیر سلول های غده پروسـتات و در نهایت بزرگ شدن آن خواهد شد. همچنـین افزایش فعالیت آنزیم آروماتاز منجـر به افزایـش تبدیل تسـتوستـرون به استـروژن در پروسـتات و در نتیجـه تحـریـک رشـد این غـده می شود. بزرگی خـوش خیـم پروستات در مرحله I بدون انسداد و علائم آزار دهنده و در مرحله II باعث اختلال در دفع ادرار، درد و سوزش می گردد.

در تهیـه قـرص پروسـتادین از ترکیـب دو گیـاه نخـل اره ای و گـزنه اسـتفاده شـده اسـت که به منظور حفظ سلامت و فیزیولـوژی غده پروستات، جلوگیری از عوارض ناشی از بزرگ شدن آن، رفـع اختلالات ادراری مربوطه و کنترل مثانه تحریک پذیر بسیار مفید می باشد. مطالعات نشان می دهند کـه عصـاره نخـل اره ای با کـاهـش فعـالیـت آنـزیـم 5 -آلفـاردوکتـاز و در نتیـجه کاهـش تـولیـد دی هیدروتسـتوسترون، از هایپـرتروفی غـده پروستات جلوگیری کـرده و می تواند باعث کاهش نیاز به ادرار کردن در شب، بهبود جریان ادراری همچنین تسکین درد هنگام دفع ادرار شود. در حقیـقـت مطـالعـات چنـدگانـه نشـان مـی دهنـد که عصـاره نخـل اره ای و ریشـه گزنـه مزایـای مشـابه داروی فیناستراید ایجاد کرده و بهتر از آن تحمـل مـی شـود. همچنیـن تاثیـر نخـل اره ای به عنوان مهار کننده آنزیم 5 – آلفا ردوکتاز در جلوگیری و کنترل ریزش موی آندروژنیک ثابت شده است. عصاره ریشه گزنه در قرص پروسـتادین با افـزایش حجـم ادرار و جریـان ادراری همچنیـن کاهـش باقیمـانـده ادرار به بهبـود عـوارض ناشـی از بزرگی خـوش خیـم پروستات کمک می کند. ایـن عصـاره با مهـار اتصـال گلوبولیـن متصـل شونده به هورمون جنسـی (SHBG) بر گیرنده های پروستاتیک و نیز مهار آنـزیم آروماتاز به کنترل بزرگی خوش خیـم پروستات کمک می کند.

Posted in داروسازی دینه ایران،قرص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
16 ⁄ 8 =